Informacje Ogólne

 1. Właściciel serwisu dba o prywatność każdego Użytkownika korzystającego z usług serwisu https://www.media-press.com.pl (dalej: Serwis). Właścicielem Serwisu jest Media Press Paweł Augustyniak i Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (93-578) przy ulicy Wróblewskiego 19A.
 2. W trosce o zapewnienie Użytkownikom znajomości zasad funkcjonowania serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych, właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z witryny internetowej.
 3. Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych w Serwisie plikach cookies.

Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć MEDIA PRESS P. Augustyniak i Wspólnicy spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 19A, 93-578 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 198303, posiadająca NIP 7272616227, REGON 473230966, adres e-mail: biuro@media-press.com.pl, numer telefonu: +48 42 682 60 25.
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
 3. Polityce Prywatności – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Danych osobowych – są to każde informację lub część informacji, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”), która może być zidentyfikowana bezpośrednio (np. imię oraz nazwisko) lub pośrednio (np. unikalny numer identyfikujący). Dane osobowe obejmują więc takie dane jak np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego, treść generowaną przez Użytkownika. Mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak m.in. adres IP komputera Użytkownika.
 6. Przetwarzanie – jest to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Organ nadzorczy – należy przez to rozumieć niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności RODO.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu będą/ mogą być przetwarzane:
 1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach, w celu wysyłki newslettera (zawierającego materiały marketingowo-informacyjne), na podany przez Użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów w formie przesyłania wiadomości e-mail będzie możliwe, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia celów określonych powyżej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń; w przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów – do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec ich przetwarzania, a po tym czasie – w zakresie oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego w oparciu o prawnie usprawiedliwiony cel Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Narzędzia społecznościowe

Serwis używa wtyczek i innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i Google. Wyświetlając Serwis https://www.media-press.com.pl, zawierający taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i  integrowana ze stroną. Serwisy społecznościowe otrzymują informacje, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, także w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym. Informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera serwisu społecznościowego i tam jest przechowywana. W przypadku Użytkownika, który jest zalogowany na koncie serwisu społecznościowego, właściciel tego serwisu społecznościowego będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym.

Polityka cookies

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu zbierane są pliki „cookies”.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, zapisane w plikach tekstowych, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i umożliwiają korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu oraz wykorzystywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Stosowane przez Serwis „cookies” są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych.
 2. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania/ przeglądarki internetowej), „stałe” („cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika”.
 3. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. „niezbędne”- umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.   uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
   w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu – Google Analytics wykorzystywane przez spółkę Google, której właściciel Serwisu powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z  serwisu przez Użytkownika.
 1. Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień Użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez Użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników i odwiedzających stronę.
 2. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownikom przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane także następującym odbiorcom: zaufanym podmiotom (podmiotom przetwarzającym), które w ramach zawartej z właścicielem Serwisu umowy świadczą na jego rzecz usługi informatyczne, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Informacje końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies poprzez umieszczenie nowej Polityki w Serwisie z odpowiednim wyprzedzeniem.