§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą „sklep.media-press.com.pl”, zwanym dalej „Sklep Internetowy” jest MEDIA PRESS P. Augustyniak i Wspólnicy spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 19A, 93-578 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 198303, posiadająca NIP 7272616227, REGON 473230966, zwana dalej „Sprzedawcą„.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady składania zamówień na materiały i usługi poligraficzne dostępne w Sklepie Internetowym oferowane przez Sprzedawcę, dostarczania Kupującemu zamówionych materiałów i usług poligraficznych, sposobu i terminu zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży materiałów i usług poligraficznych, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych Kupującego oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji i zwany jest w dalszej części „Regulaminem”.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną na adres biuro@media-press.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 42 6821058 w dni robocze w godzinach 7.00 – 18.00, pisemnie – na adres siedziby Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

§2

Strony i przedmiot sprzedaży

 1. Sprzedawca w Sklepie Internetowym prowadzi sprzedaż, materiałów i usług poligraficznych na terenie Polski za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.media-press.com.pl.
 2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie Internetowym są rzeczy znajdujące się w chwili składania zamówienia w ofercie Sprzedawcy dostępnej na stronie www.media-press.com.pl, tj. materiały i usługi poligraficzne gotowe, w dalszej części Regulaminu zwane „Towarami Gotowymi” oraz materiały i usługi poligraficzne zamówione przez Kupującego do wykonania przez Sprzedawcę zgodnie z ofertą Sprzedawcy obejmującą wykonanie oznaczonych materiałów i usług poligraficznych („Towary Zamówione„). Towary Gotowe oraz Towary Zamówione w dalszej części zwane są „Towarami„.
 3. Cena Towarów określona jest w Ofercie dostępnej na stronie www.mediapress.com.pl, na jej podstronach prezentujących poszczególne rodzaje Towarów.
 4. Uprawnionym do zakupu Towarów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, zwana dalej „Kupującym”. Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zwany jest w dalszej części Regulaminu „Konsumentem.”
 5. Kupujący i Sprzedawca w dalszej części Regulaminu łącznie nazywani są „Stronami”.
 6. W przypadku, gdy w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, są to dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych lub innych ustawowo wolnych od pracy(Dalej , jako „Dni robocze„).
 7. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Informacje o Towarach dostępnych w ofercie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

§ 3

Rejestracja i zamawianie Towaru

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się Kupującego na stronie www.media-press.com.pl zgodnie z dostępnym na tej stronie formularzem rejestracyjnym oraz internetowa akceptacja Regulaminu Sklepu Internetowego i złożenie Oświadczenia o Zgodzie na Przetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z formularzem dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Zamówienie nie zostanie potwierdzone i przyjęte do realizacji, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust.1 lub zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 5. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na błędnie wskazany przez niego adres e-mail, zamówienie nie zostanie potwierdzone i nie wiąże Sprzedawcy.
 6. Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 3 dni od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, z tym, że w przypadku zamówienia Towaru Gotowego już wysłanego ponosi koszty tej wysyłki, a w przypadku zamówienia dokonanego na Towary Zamówione, zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy kosztów realizacji zamówienia poniesionych do dnia anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta środków pieniężnych na realizację zamówienia w terminie 3 Dni roboczych od daty otrzymania tej anulacji.
 7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej oraz do jej przesłania drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w zamówieniu. Faktura VAT może być także dostarczona Kupującemu wraz z Towarem.
 8. Sprzedawca, w terminie maksymalnie 2 Dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przekazuje Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 9. Materiały do druku:
 • Kupujący odpowiada za treść materiałów przesyłanych w zamówieniu oraz za poszanowanie praw autorskich osób trzecich.. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia zawierającego treści niezgodne z prawem, naruszające normy obyczajowe lub naruszające prawa autorskie osób trzecich.
 • Materiały, które Sprzedawca otrzymuje od Kupującego, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych w Sklepie Internetowym. W przypadku niewłaściwego przygotowania materiałów przesłanych do druku Sprzedawca zwraca Kupującemu uwagę na błędy oraz ich skutki, a Kupujący ma prawo skorygować błędy w terminie 2 Dni roboczych. W przypadku braku takiej korekty lub polecenia wykonania zamówienia zgodnie z jego pierwotną treścią, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwa jakość zrealizowanego zamówienia.

§ 4

Sposoby i terminy płatności

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają: koszty obsługi Zamówienia, koszt Towaru, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Towaru nie zaznaczono inaczej. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, w tym kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, przykładowo takich jak opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazanie godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów, dopłaty za towary niestandardowe. Koszty przesyłek określone są w warunkach dostarczania przesyłek umieszczonych na stronach operatorów , o których mowa w § 5 ust.1, a dostępnych za pośrednictwem stronie Sklepu Internetowego.
 2. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy Towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami znajdującymi się w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania Towarów, ograniczeń dostarczania Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
 • płatność za pomocą PayU,
 • płatność za pobraniem gotówką przy odbiorze Towaru,
 • płatność przelewem – przed datą zrealizowania zamówienia – na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT

4. 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie Internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że obowiązująca jest cena Towaru obowiązująca w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia.

§ 5

Realizacja zamówienia i dostawa towarów

 1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są za pośrednictwem operatorów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego, na koszt Kupującego. Wyboru operatora dokonuje Kupujący. Dostawy Towarów są realizowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt dostawy jest zgodny z obowiązującym u danego operatora cennikiem dostępnym za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego .
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towarów bez wad fizycznych i prawnych.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 Dni roboczych liczonych od chwili przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej maksymalnie w terminie 2 Dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia powiadomi Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia, z tym że brak odpowiedzi ze strony Kupującego w terminie 3 Dni roboczych od wysłania przez Sprzedawcę ww. wiadomości e-mail uznaje się za akceptację wprowadzonych zmian co do terminu realizacji zamówienia.
 5. W przypadku niezaakceptowania przez Kupującego nowego terminu zamówienia zgodnie z ust. 4 powyżej, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, zaś jeżeli Kupujący uiścił należność za Towar, wpłacone środki zostaną zwrócone Kupującemu, w terminie 3 Dni roboczych od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.
 6. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W terminie maksymalnie 2 Dni roboczych od dokonania przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania zamówienia, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia i określi termin jego realizacji, lub też poinformuje o niemożności jego realizacji.
 8. Z chwilą odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.
 10. W chwili odbioru Towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru, w szczególności czy Towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodny ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności Towaru z zamówieniem Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 11. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Towaru (także powrotnego).
 12. Konsument może odstąpić od zawartej umowy kupna – sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego w zamówieniu osobę trzecią, jako odbiorcę. Konsument odstępuje od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy w formie elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu od umowy na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 13. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy:

13.1 Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi kosztami.

13.2 Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.3 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, które nastąpi w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza zwykłą eksploatację Towaru , tj. zgodną z jego przeznaczeniem, charakterem, cechami i funkcjonowania Towaru.

§ 6

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i za wady prawne Towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Kupującego będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, z tym zastrzeżeniem , że bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 3. Z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Kupującego niebędącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 1 ( jednego) roku od dnia wydania Towaru. Kupujący niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy tego rodzaju rzeczy i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, lub – jeśli wada wyszła na jaw później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, a także w przypadku naruszenia zobowiązania z § 5 ust.10 Regulaminu.
 4. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji.
 5. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wypełnienie i przesłanie do Sprzedawcy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.drukujonline.com.pl.
 6. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.Reklamacja może być przesłana pocztą elektroniczną na adres biuro@media-press.com.pl. lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, z dopiskiem „reklamacja”.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 Dni roboczych od momentu jej zgłoszenia na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Kupującego, Kupujący jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 Dni roboczych od otrzymania informacji w tym zakresie za pośrednictwem e-mail lub pisemnie.
 8. Reklamacje przyjmowane są w Dni robocze do godziny 16.00. Te reklamacje, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym Dniu roboczym.
 9. Kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć Towar – na koszt Sprzedawcy – do siedziby Sprzedawcy, chyba że ze względu na rodzaj Towaru byłoby to nadmiernie utrudnione, o czym informuje Sprzedawcę w reklamacji. Wraz z Towarem Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamację, chyba, że przesłał ja wcześniej. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji i przesyłki z reklamowanym Towarem ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego usunie wadę lub wymieni Towar na wolny od wad.. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru na wolny od wad, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci wpłaconą za Towar cenę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. .
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów sprzedanych podmiotowi niebędącemu Konsumentem ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Kupujący może zostać obciążony kosztami przesyłki z Towarem oraz przeprowadzonej ekspertyzy Towaru.

§ 7

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź inny podmiot. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku Towaru, na który producent lub inny podmiot udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady:

2.1 korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy;

lub

2.2 korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych uzyskanych przez Sprzedawcę w drodze dokonanej przez Kupującego rejestracji do Sklepu Internetowego zgodnie z § 3 ust.1, w tym poprzez wypełnienie formularza, o którym mowa w tym postanowieniu – dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.
 2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych za pośrednictwem swojego konta.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, tj. zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Kupującego w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 5 poniżej, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedawcy.

§ 9

Przepisy obowiązujące w zakresie nieuregulowanym Regulaminem

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umów sprzedaży zawartych z Konsumentami stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) oraz prawa cywilnego, a do umów sprzedaży zawartych z podmiotami niebędącymi Konsumentami przepisy prawa cywilnego.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy powszechne, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Kupujących niebędących w dacie zawarcia umowy sprzedaży Konsumentami właściwy jest Sąd siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują w terminie podanym w Sklepie Internetowym, nie wcześniej, aniżeli w terminie 7 dni od daty ich podania do wiadomości na portalu Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

Odstąpienie od umowy